میــــــــــــــــــــــــم مثل مریـــــــــــــم

انگاه که فراموش می کنیم میمیریم چون مرگ از دست دادن اینده نیست از دست دادن گذشته است

شهریور 88
3 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
10 پست
آبان 87
11 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
8 پست